POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, María Victoria Areas con DNI 79314727D  (en adiante LiresCa) informa ao Usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal denominado CLIENTES que ten como finalidade principal o control, xestión e facturación dos clientes da empresa inscrito en el R.G.P.D (Rexistro Xeral de Protección de Datos).

ENVÍO E REXISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por Liresca. Así mesmo, o non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información de tales servizos.
De acordo ao establecido na la Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do seu envío de datos persoais, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Liresca con domicilio Lugar de Lires, 31, 15270 – Cee, A Coruña, ESPAÑA, tendo implantadas todas as medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS FACILITADOS
O Usuario que envía a información a Liresca é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerándose Liresca de calquera responsabilidade ao respecto.
Os Usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O Usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.
Liresca non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en cuanto a hipotéticos prexuízos que puideran orixinarse polo uso de tal información.
Exonérase a Liresca de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidera sufrir o Usuario como consecuencia de errores, defectos ou omisións, na información facilitada por Liresca sempre que proceda de fontes alleas á mesma.

CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS
Liresca non cederá os datos persoais a terceiros. Non obstante, no caso de ser cedidos a algún terceiro producirase unha información previa solicitando o consentimento expreso do afectado.

EXERCICIO DE DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN
Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo postal a atención de Liresca en Lugar de Lires, 31, 15270 Cee, A Coruña, ou través do correo electrónico adxunto con proba válida en dereito, como fotocopia do D.N.I. e indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO
O Usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Liresca, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Liresca resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. Nestes supostos, Liresca anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación a súa posta en práctica.