AVISO LEGAL
María Victoria Areas Domínguez (en adiante LiresCa) con domicilio en Lugar de Lires, 31, Cee (A Coruña) con NIF 79314727D pon a disposición no seu sitio web www.liresca.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.
As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de LiresCa por parte dos usuarios que accedan ao mesmo.
As presentes condicións xerais expóñenselle ao usuario no sitio web www.liresca.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un usuario introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o usuario introducir os seus datos efectivamente sen que se realice esta aceptación.
O acceso ao sitio web de LiresCa  implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o usuario afirma comprender na súa totalidade. O usuario comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á normativa, e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO
1.1.-A utilización do sitio web de LiresCa non implica a obriga de inscrición do usuario, salvo se este usuario desexa utilizar a base de datos de artigos existentes en www.liresca.com,  onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico. Esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas.
As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc. Expresamente LiresCa prohibe os seguintes:
1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de LiresCa ou a terceiros.
1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes coa fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).
1.2.- LiresCa poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, á boa fe, ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta-.

SEGUNDA.- CONTIDOS.
Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:
2.1.- LiresCa utilizando fontes internas e externas, de tal modo que LiresCa  unicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.
2.2.- Terceiros alleos a LiresCa, ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a noticias de outros sitios dos que non é titular LiresCa. LiresCa en ningún caso será responsable dos contidos así introducidos e non garante o correcto funcionamento de todos estes links ou hiperenlaces.
O usuario que desexe establecer un hiperenlace no seu sitio web ao sitio web de LiresCa non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións postas a disposición no referido sitio web.
2.3.- LiresCa resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA
LiresCa informa que no seu sitio web www.liresca.com, os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de LiresCa.
LiresCa usa fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor de estas informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE
As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Corcubión, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

QUINTA.
No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. LiresCa  poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de LiresCa.